PSZP złożyło wniosek o wydanie opinii prawnej przez UZP

W dniu 29 maja 2018 r. Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) złożyło wniosek o wydanie opinii prawnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wniosek dotyczy zajęcia przez UZP stanowiska w przedmiocie formy pełnomocnictwa do podpisania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Obecnie na rynku panuje w tym zakresie niejednolita praktyka (jedni wykonawcy składają pełnomocnictwa w formie papierwej a inni w formie elektronicznej), co w przekonaniu Stowarzyszenia, wymaga zmiany, czemu ma służyć wydanie w tym zakresie opinii przez UZP.

Treść wniosku.