Regulamin stowarzyszenia zwykłego Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych

(„Regulamin”)

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (w skrócie „PSZP”) i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

§3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.).

§4

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§5

Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.

§6

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

 §7

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • Poprawa jakości polskiego systemu zamówień publicznych.
 • Inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • Badanie, analiza i wsparcie w rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • Integrowanie środowiska uczestników rynku zamówień publicznych (wykonawców, zamawiających, prawników i innych osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych).

§8

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • Nieodpłatne tworzenie analiz, opinii i raportów.
 • Współpracę z władzami administracji publicznej i władzy państwowej w zakresie niezbędnym do realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Współpracę z instytucjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.
 • Współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

 §9

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 §10

 1. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia.
 2. Deklaracja o wstąpienie do Stowarzyszenia może zostać złożona:
 • Pisemnie – poprzez przesłanie zgłoszenia na adres siedziby Stowarzyszenia.
 • Elektronicznie – poprzez przesłanie zgłoszenia poprzez formularz na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§11

 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
 • śmierci członka,
 • złożenia przez członka Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:
 • niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
 • podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
 • działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 1 rok oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 1 roku.
 1. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

 §12

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 członków Zarządu. Na funkcję Prezesa wybiera Zebranie Członków.
 2. Zarząd powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.

 §13

 1. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

§14

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.
 2. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych. Warunkiem ważności uchwał Zebrania Członków jest uprzednie zawiadomienie (pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zgłoszeniu członkostwa) o posiedzeniu organu, wszystkich członków Stowarzyszenia z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

§15

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.
 4. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.
 5. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
 6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 8. Zwoływanie Zebrań Członków.
 9. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 §16

Stowarzyszenie reprezentowane jest jednoosobowo przez Prezesa lub przez dwóch członków Zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

§17

 1. Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich Członków oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1)   nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

2)   ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

3)   zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

4)   przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

5)   zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§18

Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej  1/2  liczby Członków w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę  Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.